The Warrior Colorway Releases October 21, kimono bordado zara
kimono bordado zara, That's because it's constructed out of stainless